نشاء گیاهان دارویی و صنعتی

نشاء کاری. (نهال های بذری). زمانی كه بذر جوانه زده و به اندازه كافی بزرگ شد، می توانید آن را به گلدان انتقال دهید.

در حال نمایش 3 نتیجه